پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت چهارم چاپ دومتهيه و نصب تابلو هاي مسير سطح شهر مناقصه 1399/09/041399/09/171399/09/171399/09/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومخريد 130 عدد چراغ روشنايي ساترن 200 وات خيابان شريعتي مناقصه 1399/09/011399/09/101399/09/101399/09/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت چهارم چاپ اولتهيه و نصب تابلو هاي مسير سطح شهر مناقصه 1399/09/041399/09/171399/09/171399/09/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولخريد 130 عدد چراغ روشنايي ساترن LED 200 وات مازي نور خيابان شريعتي مناقصه 1399/09/011399/09/101399/09/101399/09/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی نوبت اول چاپ دومبيمه تكميلي كاركنان مناقصه 1399/08/141399/08/241399/08/241399/08/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت سوم چاپ دومتهيه و نصب تابلوهاي هدايت مسير سطح شهر مناقصه 1399/08/151399/08/241399/08/241399/08/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت سوم چاپ اولتهيه و نصب تابلوهاي هدايت مسير سطح شهر مناقصه 1399/08/151399/08/241399/08/241399/08/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولبيمه تكميلي كاركنان مناقصه 1399/08/141399/08/241399/08/241399/08/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دومفروش ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 2814/2815/2238 بخش يك شرق بابل مزايده 1399/08/061399/08/151399/08/151399/08/15مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومخريد 130 عدد چراغ روشنايي ساترن 200 وات خيابان شريعتي مناقصه 1399/08/061399/08/151399/08/151399/08/15مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0