پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 26 دی 1397
تست فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس ،چهارراه شهرباني مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت دوم)(چاپ دوم)پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوماحداث روشنايي بلوار امام رضا و آيت اله طبرسي خريد 180 عدد تيرهاي روشنايي دكوراتيو جهت نصب در بلوار امام رضا مناقصه 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولشارع متروكه واقع دركمربندي شرقي-بوستان 18-جنب سازمان انتقال خون -پلاك 2715/1/20 اصلي بخش يك شرق و اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس ،چهارراه شهرباني مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت دوم)(چاپ اول)پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولاحداث روشنايي بلوار امام رضا و آيت اله طبرسي و خريد 180 عدد تيرهاي روشنايي دكوراتيو جهت نصب در بلوار امام رضا مناقصه 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت اول)(چاپ سوم)پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق مزايده 1397/10/101397/10/111397/10/111397/10/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت اول )فروش 8 دستگاه از خودروهاي شهرداري مزايده 1397/10/061397/10/061397/10/061397/10/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوملايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1397/10/051397/10/191397/10/151397/10/15مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومعمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي اميركبير-بازار ماهي-بسيج-بلوار شهيد بهشتي-بلوار حائري ساماندهي خيابان نوشيرواني(جاده قديم آمل) مناقصه 1397/09/291397/10/121397/10/091397/10/10مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تست فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس ،چهارراه شهرباني مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت دوم)(چاپ دوم)پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوماحداث روشنايي بلوار امام رضا و آيت اله طبرسي خريد 180 عدد تيرهاي روشنايي دكوراتيو جهت نصب در بلوار امام رضا مناقصه 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولشارع متروكه واقع دركمربندي شرقي-بوستان 18-جنب سازمان انتقال خون -پلاك 2715/1/20 اصلي بخش يك شرق و اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس ،چهارراه شهرباني مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت دوم)(چاپ اول)پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق مزايده 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولاحداث روشنايي بلوار امام رضا و آيت اله طبرسي و خريد 180 عدد تيرهاي روشنايي دكوراتيو جهت نصب در بلوار امام رضا مناقصه 1397/10/201397/11/031397/10/301397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت اول)(چاپ سوم)پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق مزايده 1397/10/101397/10/111397/10/111397/10/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت اول )فروش 8 دستگاه از خودروهاي شهرداري مزايده 1397/10/061397/10/061397/10/061397/10/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوملايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1397/10/051397/10/191397/10/151397/10/15مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومعمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي اميركبير-بازار ماهي-بسيج-بلوار شهيد بهشتي-بلوار حائري ساماندهي خيابان نوشيرواني(جاده قديم آمل) مناقصه 1397/09/291397/10/121397/10/091397/10/10مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0