پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 21 فروردين 1399
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول اجاره شهربازي سرپوشيده گلستان نوشيرواني جديد! مزايده 1399/01/051399/01/161399/01/161399/01/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولزيرسازي و روكش آسفالت سطح شهر-عمليات روكش آسفالت خيابان پروين اعتصامي - حر 4 - نقيب كلا مناقصه 1399/01/161399/01/271399/01/261399/01/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومتهيه مصالح درشت دانه سنگي جهت زيرسازي زمين هاي لجني ( راكفيل ) مناقصه 1398/12/191398/12/281398/12/281398/12/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومپايدارسازي محل دفن قديم و مديريت دفن زباله در كارخانه توليد كمپوست شهرداري بابل مناقصه 1398/12/101398/12/271398/12/171398/12/27مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومخريد دو دستگاه خودرو آتش نشاني هيونداي 6 تن مناقصه 1398/12/131398/12/251398/12/151398/12/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دومششدانگ يك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 535 اصلي و 1 الي 6 مكرر از 535 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 2475 متر مربع و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 529 اصلي و 1 الي 21 مكرر از 529 اصلي بخش دو غرب باب مزايده 1398/12/191398/12/281398/12/281398/12/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومزيرسازي و احداث پياده راه ميدان بسيج ؛ تفكيكي فاطري مناقصه 1398/12/191398/12/281398/12/281398/12/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولخريد دو دستگاه خودرو آتش نشاني هيونداي 6 تن مناقصه 1398/12/131398/12/241398/12/151398/12/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولزيرسازي و احداث پياده راه ميدان بسيج ؛ تفكيكي فاطري مناقصه 1398/12/191398/12/281398/12/281398/12/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولتهيه مصالح درشت دانه سنگي جهت زيرسازي زمين هاي لجني ( راكفيل ) مناقصه 1398/12/191398/12/281398/12/281398/12/28مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0