پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1398/09/181398/09/271398/09/271398/09/27مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومزيرسازي و روكش آسفالت سطح شهر مناقصه 1398/09/161398/09/251398/09/251398/09/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوميك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق( آلپاين ) مناقصه 1398/09/161398/09/251398/09/251398/09/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اوليك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق( آلپاين ) مناقصه 1398/09/161398/09/251398/09/251398/09/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1398/09/181398/09/271398/09/271398/09/27مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولزيرسازي و روكش آسفالت سطح شهر مناقصه 1398/09/161398/09/251398/09/251398/09/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوماجاره تلويزيون هاي شهري چهارراه انتظامي ميدان جمهوري ميدان ولايت مزايده 1398/09/091398/09/181398/09/181398/09/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اولاجاره تلويزيون هاي شهري چهارراه انتظامي ميدان جمهوري ميدان ولايت مزايده 1398/09/091398/09/181398/09/181398/09/18مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم چاپ دوماحداث مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ طبقاتي به روش مشاركت مدني فراخوان 1398/08/271398/09/061398/09/061398/09/06مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم چاپ اولاحداث مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ طبقاتي به روش مشاركت مدني فراخوان 1398/08/271398/09/061398/09/061398/09/06مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0