پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 5 فروردين 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولاحداث و بازسازي سوله (سايت انجيلسي) مناقصه 1397/12/281398/01/211398/01/201398/01/20مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوماجاره غرفه شماره 1 غرفه شماره 2 غرفه شماره 11 غرفه شماره 18 غرفه شماره 25 غرفه شماره 26 مزايده 1397/12/291398/01/211397/12/281397/12/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولاحداث ساختمان خوابگاه ايستگاه شماره 3 آتشنشاني مناقصه 1397/12/261398/01/211398/01/201398/01/20مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اولاجازه غرفه شماره 1 غرفه شماره 2 غرفه شماره 11 غرفه شماره 18 غرفه شماره 25 غرفه شماره 26 مزايده 1397/12/191397/12/281397/12/281397/12/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ دوم 10 عدد تابلو تبليغاتي دورو با ابعاد 2 در 3 واقع در خيابان شريعتي مزايده 1397/12/081397/12/221397/12/181397/12/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوماحداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي اميركبير-بازار ماهي-بسيج-بلوار شهيد بهشتي-بلوار حائري مناقصه 1397/12/051397/12/151397/12/141397/12/14مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم1-عمليات روكش آسفالت-ضلع شمال بلوار امام رضا 2-عمليات روكش آسفالت-ضلع جنوب بلوار امام رضا مناقصه 1397/12/051397/12/151397/12/141397/12/14مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دومپروژه ( 1) عمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي پروژه ( 2 ) زيرسازي و روكش آسفالت منطقه يك مناقصه 1397/12/021397/12/151397/12/111397/12/11مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوماحداث و بازسازي سوله (سايت انجيلسي) و اجراي جداول نهر و كانيوو و جمع آوري آبهاي سطحي _شهرك آزادگان-فيضيه 14-محله سيد جلال مناقصه 1397/11/301397/12/151397/12/111397/12/11مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولپروژه ( 1) عمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي پروژه ( 2 ) زيرسازي و روكش آسفالت منطقه يك مناقصه 1397/12/021397/12/151397/12/111397/12/11مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0