پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومپروژه احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي باغ سراج،ميدان وارش،فجر غربي 13 به سمت عباس آباد،تكميل كانال بلوار حائري و شهرك بهزاد ، احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي چهارراه گلشن تا مدرسه صبوري و احداث جوي وس مناقصه 1399/12/061399/12/261399/12/161399/12/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولپروژه احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي باغ سراج،ميدان وارش،فجر غربي 13 به سمت عباس آباد،تكميل كانال بلوار حائري و شهرك بهزاد ، احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي چهارراه گلشن تا مدرسه صبوري و احداث جوي وس مناقصه 1399/12/061399/12/261399/12/121399/12/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومتكميل فاز دوم كمربندي دوم شرقي حد فاصل ميدان آيت اله فاضل تا ميدان شهيد باباجانيان مناقصه 1399/11/191399/12/091399/11/281399/12/09مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم 3 عدد تابلو تبليغاتي واقع در ميدان امام حسين به ابعاد 3*4، پل محمد حسن خان به ابعاد 3*4و خيابان مدرس (جنب پاساژ بزرگ) به ابعاد 2*3 42 عدد از استندهاي سطح شهر به ابعاد 2*3 مزايده 1399/11/151399/12/051399/11/251399/11/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دومنگهداري و مديريت مكان مجموعه ترمينال غرب بابل مزايده 1399/11/141399/12/041399/11/231399/12/04مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولتكميل فاز دوم كمربندي دوم شرقي حد فاصل ميدان آيت اله فاضل تا ميدان شهيد باباجانيان مناقصه 1399/11/191399/12/091399/11/281399/12/09مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومخدمات نظارت پروژه احداث مجتمع تجاري،فرهنگي و پاركينگ طبقاتي ميدان 17 شهريور مناقصه 1399/11/111399/11/301399/11/301399/11/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول 3 عدد تابلو تبليغاتي واقع در ميدان امام حسين به ابعاد 3*4، پل محمد حسن خان به ابعاد 3*4و خيابان مدرس (جنب پاساژ بزرگ) به ابعاد 2*3/42 عدد از استندهاي سطح شهر به ابعاد 2*3 مزايده 1399/11/151399/12/051399/12/051399/12/05مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ اول نگهداري و مديريت مكان مجموعه ترمينال غرب بابل مزايده 1399/11/141399/12/041399/12/041399/12/04مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولخدمات نظارت پروژه احداث مجتمع تجاري،فرهنگي و پاركينگ طبقاتي ميدان 17 شهريور مناقصه 1399/11/111399/11/301399/11/201399/11/30مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0