پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 16 خرداد 1399
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوماجاره مكان استقرار يك باب دكه مطبوعاتي واقع در چهارراه گله محله-نبش خيابان بسطامي مناقصه 1399/03/131399/03/221399/03/221399/03/22مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومانجام وظيفه پشتيباني و خدماتي مناقصه 1399/03/101399/03/201399/03/201399/03/20مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اولاجاره مكان استقرار يك باب دكه مطبوعاتي واقع در چهارراه گله محله-نبش خيابان بسطامي مزايده 1399/03/131399/03/221399/03/221399/03/22مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولانجام وظيفه پشتيباني و خدماتي مناقصه 1399/03/101399/03/201399/03/201399/03/20مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي مشاركت در ساخت نوبت دوم چاپ دواحداث مجتمع تجاری فرهنگی و پارکینگ طبقاتی استقلال مناقصه 1399/03/031399/03/121399/03/121399/03/12مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوماحداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي ارشاد 14 احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي گلستان 3 احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي محله اوشيب،شهرك اميد،وحدت 12 به سمت بابلرود عمليات تراش،زيرسازي و روكش آسفالت منطقه يك مناقصه 1399/03/061399/03/171399/03/171399/03/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوماحداث ديوار حائل رودخانه آقارود كفشگر محله-خيابان دارايي سابق،جنب علوم و فنون-پاسداران مناقصه 1399/03/071399/03/171399/03/171399/03/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومعمليات تراش , زيرسازي و روكش آسفالت سطح شهر احداث جوي وسط و جدول كانيوو منطقه يك احداث جوي وسط و جدول كانيوو منطقه دو احداث پارك رضوان بلوار مادر مناقصه 1399/02/301399/03/101399/03/101399/03/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولاحداث ديوار حائل رودخانه آقارود كفشگر محله-خيابان دارايي سابق،جنب علوم و فنون-پاسداران مناقصه 1399/03/071399/03/171399/03/171399/03/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت سوم چاپ دومششدانگ يك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 535 اصلي و 1 الي 6 مكرر از 535 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 2475 متر مربع و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 529 اصلي و 1 الي 21 مكرر از 529 اصلي بخش دو غرب باب مناقصه 1399/02/291399/03/071399/03/071399/03/07مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0