پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوماصلاح هندسي ميادين شهيد سليماني و بسيج-بلوار شهيد بهشتي مناقصه 1400/03/301400/04/161400/04/061400/04/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولاصلاح هندسي ميادين شهيد سليماني و بسيج-بلوار شهيد بهشتي مناقصه 1400/03/301400/04/161400/04/061400/04/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دومفروش يك واحد مقبره احداث نشده (زمين خالي) به مساحت تقريبي 50 متر مربع مزايده 1400/04/011400/04/221400/04/101400/04/22مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اولفروش يك واحد مقبره احداث نشده (زمين خالي) به مساحت تقريبي 50 متر مربع مزايده 1400/04/011400/04/221400/04/101400/04/22مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومراهبري فني تصفيه خانه شيرابه سايت توليد كمپوست و دفن بهداشتي پسماند شهرداري بابل واقع در بابل-روستاي انجيل سي مناقصه 1400/04/011400/04/221400/04/101400/04/22مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولراهبري فني تصفيه خانه شيرابه سايت توليد كمپوست و دفن بهداشتي پسماند شهرداري بابل واقع در بابل-روستاي انجيل سي مناقصه 1400/04/011400/04/221400/04/101400/04/22مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوماحداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي خيابان دارالشفا،  معراج 1، تختي مناقصه 1400/03/251400/04/151400/04/031400/04/15مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولاحداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي خيابان دارالشفا،  معراج 1، تختي مناقصه 1400/03/251400/04/151400/04/031400/04/15مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومعمليات روكش آسفالت و احداث نهر رو باز و رفيوژ مياني خيابان جنب ترمينال شرق ( شهرداري منطقه يك ) مناقصه 1400/03/181400/04/081400/03/271400/04/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولعمليات روكش آسفالت و احداث نهر رو باز و رفيوژ مياني خيابان جنب ترمينال شرق ( شهرداري منطقه يك ) مناقصه 1400/03/181400/04/081400/03/271400/04/08مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0