پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومتهيه و نصب تابلو هاي مسير سطح شهر جديد! مناقصه 1399/07/011399/07/101399/07/101399/07/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دومششدانگ يك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 535 اصلي و 1 الي 6 مكرر از 535 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 2475 متر مربع و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 529 اصلي و 1 الي 21 مكرر از 529 اصلي بخش دو غرب باب مزايده 1399/06/271399/07/051399/07/051399/07/05مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومعملیات تکمیل زیرسازی فاز دوم کمربندی شرقی مناقصه 1399/06/231399/07/011399/07/011399/07/01مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت اول چاپ اولششدانگ يك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 535 اصلي و 1 الي 6 مكرر از 535 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 2475 متر مربع و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 529 اصلي و 1 الي 21 مكرر از 529 اصلي بخش دو غرب مناقصه 1399/06/271399/07/051399/07/051399/07/05مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دومفروش اقلام اسقاطي و ماشين آلات مزايده 1399/06/231399/07/011399/07/011399/07/01مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومتهيه و حمل مصالح زيرسازي مخلوط كوهي مناقصه 1399/06/221399/06/311399/06/311399/06/31مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوملايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان مناقصه 1399/06/231399/07/011399/07/011399/07/01مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولعمليات تكميل زيرسازي فاز دوم كمربندي شرقي دوم مناقصه 1399/06/231399/07/011399/07/011399/07/01مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولجمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه يك ناحيه يك و دو شهر بابل /جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه دو ناحيه سه و چهار شهر بابل مناقصه 1399/06/171399/06/261399/06/261399/06/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومجمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه يك ناحيه يك و دو شهر بابل /جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه دو ناحيه سه و چهار شهر بابل مناقصه 1399/06/171399/06/261399/06/261399/06/26مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0