پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم چاپ دوماحداث مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ طبقاتي به روش مشاركت مدني جديد! فراخوان 1398/08/271398/09/061398/09/061398/09/06مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم چاپ اولاحداث مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ طبقاتي به روش مشاركت مدني فراخوان 1398/08/271398/09/061398/09/061398/09/06مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم چاپ دوممشارکت در احداث پل عابر پیاده بلوار کشاورز فراخوان 1398/08/201398/08/291398/08/291398/08/29مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم چاپ اولمشارکت در احداث پل عابر پیاده بلوار کشاورز فراخوان 1398/08/201398/08/291398/08/291398/08/29مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت اول چاپ دوماحداث مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ طبقاتي به روش مشاركت مدني فراخوان 1398/08/041398/08/141398/08/131398/08/13مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دومفضای شهری بوستان شهید شکری، گلستان شادروان نوشیروانی و کل فضای مزرعه گل مزايده 1398/07/291398/08/141398/08/141398/08/14مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت اول چاپ اولاحداث مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ طبقاتي به روش مشاركت مدني فراخوان 1398/08/041398/08/131398/08/131398/08/13مشاهده اطلاعات کامل
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت اول چاپ دوممشارکت در احداث پل عابر پیاده بلوار کشاورز فراخوان 1398/07/281398/08/081398/08/081398/08/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومبیمه تكميلي كاركنان رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه مناقصه 1398/07/281398/08/081398/08/081398/08/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومخريد 640 عدد رابط لوله و 640 عدد چراغ روشنايي 140 وات LED جهت اصلاح روشنايي بلوارهاي وليعصر و جانبازان كمربندي شرقي و غربي مناقصه 1398/07/161398/07/281398/07/251398/07/25مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0