پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوماجاره منابع درآمدي تالاب گل نيلوفر ( حيدركلا ) شامل سه واحد تجاري واقع در محوطه آبندان –جايگاه پدالو-دوباب كانكس حراست-چهار چشمه سرويس بهداشتي و آب خوري مزايده 1400/06/271400/07/181400/07/061400/07/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول ( اصلاحيهاجاره منابع درآمدي تالاب گل نيلوفر ( حيدركلا ) شامل سه واحد تجاري واقع در محوطه آبندان –جايگاه پدالو-دوباب كانكس حراست-چهار چشمه سرويس بهداشتي و آب خوري مزايده 1400/06/271400/07/181400/07/061400/07/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومخريد ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزي تصفیه شیرابه به ظرفيت 10 متر مكعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخيره سازي و انتقال پسماند شهرداری بابل( سكوي بارگيري زباله ) مناقصه 1400/06/221400/07/111400/06/311400/07/11مشاهده اطلاعات کامل
      آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولخريد ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزي تصفیه شیرابه به ظرفيت 10 متر مكعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخيره سازي و انتقال پسماند شهرداری بابل( سكوي بارگيري زباله ) مناقصه 1400/06/221400/07/111400/06/311400/07/11مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوماجاره  زمين بازي جهت آموزش اسكيت مزايده 1400/06/131400/07/031400/06/221400/07/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اولاجاره  زمين بازي جهت آموزش اسكيت مزايده 1400/06/131400/07/031400/06/221400/07/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوماحداث سرويس بهداشتي و ديواركشي ترمينال غرب (موزيرج) مناقصه 1400/06/131400/07/031400/06/221400/07/03مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولاحداث سرويس بهداشتي و ديواركشي ترمينال غرب (موزيرج) مناقصه 1400/06/131400/07/031400/06/221400/07/03مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوماحداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي انتهاي بسيج 1-حسين آباد مناقصه 1400/06/081400/06/271400/06/171400/06/27مشاهده اطلاعات کامل
   آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولعمليات تراش و روكش آسفالت بلوار جانبازان و ميدان هادي نوروزي تا علمدار مناقصه 1400/06/081400/06/271400/06/171400/06/27مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0