پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومساماندهي و لايروبي رودخانه بابلرود - تكميل محدوده پل درزيكلا تا پل محمدحسن خان و فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1399/10/241399/11/141399/11/141399/11/14مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی نوبت اول چاپ اولساماندهي و لايروبي رودخانه بابلرود - تكميل محدوده پل درزيكلا تا پل محمدحسن خان و فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1399/10/241399/11/141399/11/141399/11/14مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومتكميل فاز دوم كمربندي دوم شرقي حد فاصل ميدان آيت اله فاضل تا ميدان شهيد باباجانيان مناقصه 1399/10/171399/11/081399/11/081399/11/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوممجموعه پايانه مسافربري غرب بابل مزايده 1399/10/151399/11/041399/11/041399/11/04مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولتكميل فاز دوم كمربندي دوم شرقي حد فاصل ميدان آيت اله فاضل تا ميدان شهيد باباجانيان مناقصه 1399/10/171399/11/081399/11/081399/11/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اولمجموعه پايانه مسافربري غرب بابل مزايده 1399/10/151399/11/041399/11/041399/11/04مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دومفروش ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 2814/2815/2238 بخش يك شرق بابل مزايده 1399/09/081399/09/171399/09/171399/09/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت چهارم چاپ دومتهيه و نصب تابلو هاي مسير سطح شهر مناقصه 1399/09/041399/09/171399/09/171399/09/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت اول چاپ اولفروش ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 2814/2815/2238 بخش يك شرق بابل مزايده 1399/09/081399/09/171399/09/171399/09/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومخريد 130 عدد چراغ روشنايي ساترن 200 وات خيابان شريعتي مناقصه 1399/09/011399/09/101399/09/101399/09/10مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0