پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 13 تير 1399
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوماجاره نمايشگاه دائمي ، فروشگاه گل و گياه و كافي شاپ مزرعه گل واقع در خيابان شريعتي مناقصه 1399/04/111399/04/211399/04/211399/04/21مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومبهسازي پياده راه ضلع شمال ميدان 17 شهريور مناقصه 1399/04/111399/04/211399/04/211399/04/21مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول اجاره نمايشگاه دايمي ،فروشگاه گل و گياه و كافي شاپ مزرعه گل واقع در خيابان شريعتي مزايده 1399/04/111399/04/211399/04/211399/04/21مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولبهسازي پياده راه ضلع شمال ميدان 17 شهريور مناقصه 1399/04/111399/04/211399/04/211399/04/21مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومتهيه و حمل مصالح زيرسازي (مخلوط كوهي و بيس كوهي) مناقصه 1399/04/021399/04/111399/04/111399/04/11مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولتهيه و حمل مصالح زيرسازي (مخلوط كوهي و بيس كوهي) مناقصه 1399/04/021399/04/111399/04/111399/04/11مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومتهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل مناقصه 1399/03/271399/04/051399/04/051399/04/05مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوماحداث پارك ضلع شمال ترمينال غرب مناقصه 1399/03/251399/04/031399/04/031399/04/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولتهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل مناقصه 1399/03/271399/04/051399/04/051399/04/05مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دومفروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري به شماره پلاك ثبتي 3/1041 اصلي بخش دو غرب بابل فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري به شماره پلاك ثبتي 4/1041 اصلي بخش دو غرب بابل مزايده 1399/03/191399/03/291399/03/291399/03/29مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0