پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 مرداد 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت دوم)فروش 2 دستگاه خودرو سواري L90 و سمند LX مزايده 1398/04/301398/05/081398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومجابجايي پايه و شبكه برق – در مسير تعريض معابرسطح شهر مناقصه 1398/04/301398/05/091398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهی فراخوان عمومي نوبت دوم-چاپ دوم طرح توسعه تفريحي-سرگرمي سايت تالاب نيلوفرآبي واقع در بلوارشهيدياسيني بابل به روش BOT فراخوان 1398/04/301398/05/091398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولجابجايي پايه و شبكه برق – در مسير تعريض معابرسطح شهر مناقصه 1398/04/301398/05/091398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی چاپ اول( نوبت دوم )فروش دو دستگاه خودرو مزايده 1398/04/301398/05/081398/05/081398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
آگهی فراخوان عمومي نوبت دوم-چاپ اولطرح توسعه تفريحي-سرگرمي سايت تالاب نيلوفرآبي فراخوان 1398/04/301398/05/091398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوم رفت و روب،جمع آوري و حمل زباله شهري منطقه دو ناحيه سه مناقصه 1398/04/091398/04/191398/04/181398/04/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت اول )فروش 2 دستگاه خودرو سواري L90 و سمند LX مزايده 1398/04/091398/04/181398/04/161398/04/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومجابجايي پايه و شبكه برق – در مسير تعريض معابرسطح شهر مناقصه 1398/04/091398/04/191398/04/181398/04/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دومجابجايي پايه برق ميدان وارش مناقصه 1398/04/091398/04/191398/04/181398/04/18مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0