پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول احداث قطعه سوم فاز دوم كمربندي شرقي بابل  (حدفاصل كيلومتر 650+1  تا 650+2 ) جديد! مناقصه 1402/03/201402/04/101402/03/271402/04/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول احداث قطعه سوم فاز دوم كمربندي شرقي بابل  (حدفاصل كيلومتر 650+1  تا 650+2 ) جديد! مناقصه 1402/03/201402/04/101402/03/291402/04/10مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومجمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف مناقصه 1402/03/171402/04/061402/03/271402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
                  آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) –جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف مناقصه 1402/03/171402/04/061402/03/271402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوممحلول پاشي تابستانه 1402 مناقصه 1402/03/171402/03/251402/03/251402/03/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولمحلول پاشي تابستانه 1402 مناقصه 1402/03/171402/03/251402/03/251402/03/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1402/03/201402/04/101402/03/291402/04/11مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1402/03/201402/04/101402/03/291402/04/11مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی شهرداري بابل  مناقصه 1402/03/101402/03/291402/03/181402/03/29مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی شهرداري بابل  مناقصه 1402/03/101402/03/291402/03/181402/03/29مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0