پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ دوماجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع مزايده 1401/12/241402/01/311402/01/211402/01/31مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ اولاجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع مزايده 1401/12/241402/01/311402/01/211402/01/31مشاهده اطلاعات کامل
   آگهي مناقصه عمومی - (نوبت سوم) – چاپ دومخريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل مناقصه 1401/12/241402/01/311402/01/211402/01/31مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت سوم) – چاپ اولخريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل مناقصه 1401/12/241402/01/311402/01/211402/01/31مشاهده اطلاعات کامل
(فراخوان دومرحله ای)   نوبت دوّم   (چاپ دوّم )"فراخوان جذب مشاور جهت تهیه طرح جامع سرمایه گذاری" فراخوان 1401/12/161401/12/251401/12/251401/12/25مشاهده اطلاعات کامل
(فراخوان دومرحله ای)   نوبت دوّم   (چاپ اوّل )"فراخوان جذب مشاور جهت تهیه طرح جامع سرمایه گذاری" فراخوان 1401/12/161401/12/251401/12/251401/12/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول تعمير اساسي و اورهال خودروي بالا بر هيونداي 32 متري آتش نشاني مناقصه 1401/12/161402/01/141401/12/271402/01/09مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول تعمير اساسي و اورهال خودروي بالا بر هيونداي 32 متري آتش نشاني مناقصه 1401/12/161402/01/141401/12/271402/01/09مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوماجاره قسمت هایی از فضای شهری بابل مزايده 1401/12/141402/01/061402/01/231402/01/06مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولاجاره قسمت هایی از فضای شهری بابل مزايده 1401/12/141402/01/061401/12/231402/01/06مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0