مشخصات عمومی
فروش سه دستگاه از ماشین آلات خود شامل مزدا دوکابین 200آی؛ کامیون بنز 1924 و مزدا دوکابین
 آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                     آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوم

 

شهرداري بابل درنظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 16/07/1402 شورای اسلامی شهر بابل نسبت به فروش سه دستگاه از ماشین آلات خود شامل مزدا دوکابین 200آی؛ کامیون بنز 1924 و مزدا دوکابین ۲۰۰۰ برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمايد:     

                                        

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

 مزدا دو کابین ۲۰۰ آی نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۳

3/100/000/000

165/000/000

کامیون بنز ۱۹۲۴ نارنجی رنگ فاقد پلاک

7/000/000/000

350/000/000

وانت مزدا دوکابین تیپ ۲۰۰۰ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۳

1/450/000/000

73/000/000

                                                                              

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 14/08/1402 تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 24/08/1402  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 24/08/1402  لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  04/09/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  04/09/1402 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز يكشنبه مورخ 05/09/1402  راس ساعت 11 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات35156225-011 می باشد.

مهدي كياني اميري- شهردار بابل

قوانین
1402/08/14
1402/08/24
1402/09/04
1402/09/05
1402/09/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0