مشخصات عمومی
بیمه تکمیلی کارکنان
 آگهي مناقصه عمومی – چاپ دوم(نوبت دوم)
مناقصه یک مرحله ای
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                       آگهي مناقصه عمومی چاپ دوم(نوبت دوم)

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

بیمه تكميلي كاركنان (رسمي ،قراردادي،شركتي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه به شرح جدول ذيل

281/700/000/000

14/100/000/000

دارابودن سطح 1 توانگری بر اساس آخرین بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

یک سال

رديف

عنوان بيمه نامه

تعداد

1

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان(طرح 1) تعداد پيش فرض 2000 نفر

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان (طرح 2) تعداد پيش فرض 2000 نفر

1

1

2

بيمه نامه عمر و حوادث گروهي كاركنان

1

3

بيمه نامه مسئوليت جامع شهرداري

1

4

بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

8

5

بيمه نامه آتش سوزي

30

6

بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل

157

7

بيمه نامه بدنه اتومبيل

30

تبصره1: با توجه به اهمیت موضوع، تنها شعب و سرپرستی ها قادر به شرکت در این مناقصه می باشند.

  تبصره2:تنها يك شعبه يا سرپرستي از هر شركت بيمه مي تواند در اين مناقصه شركت نمايد.

- لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 09/08/140۲ تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ ۱8/0۸/140۲ با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ ۱8/0۸/140۲ لغايت ساعت 12 روز یکشنبه مورخ ۲۸/08/140۲ به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز یکشنبه مورخ ۲۸/08/140۲ می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  29/۰8/140۲  روز دوشنبه راس ساعت ۱۱ می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدی کیانی امیری

                                                                                                                                                                                    شهردار بابل 

 

 

قوانین
1402/08/09
1402/08/18
1402/08/28
1402/08/29
1402/08/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0