مشخصات عمومی
تکمیل طبقه فوقانی ساختمان حمل و نقل بار و مسافر
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

 

پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحيت

مبناي برآورد

مدت اجرا

تكميل طبقه فوقاني ساختمان حمل و نقل بار و مسافر

11/885/157/965

600.000.000

ابنيه

فهرست بهای ابنيه ۱۴۰۲

۳ ماه

 

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 08/08/140۲ تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 17/08/140۲ با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 17/08/140۲ لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ 27/08/140۲ به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  27/08/140۲ می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  28/08/140۲  روز يكشنبه راس ساعت ۱۱ می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

 

 

 

                                                                                                                                                مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                    شهردار بابل

قوانین
1402/08/08
1402/08/17
1402/08/27
1402/08/28
1402/08/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0