مشخصات عمومی
 اجاره مكان استقرار يك باب دكه مطبوعاتي واقع در چهارراه گله محله-نبش خيابان بسطامي
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                             آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )(چاپ دوم)

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه مورخ 09/07/1402 شورای اسلامی شهر بابل مكان استقرار يك باب دكه مطبوعاتي واقع در چهارراه گله محله نبش خيابان بسطامي را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی برای مدت سه سال  به اجاره واگذار نمايد:

موضوع و محل مورد مزایده

مساحت(مترمربع)

مبلغ پایه کارشناسی(ریال) براي سال اول

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 20% افزايش (ریال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال سوم با احتساب 20% افزايش (ریال)

 

 

 

سه سال  (مجموعا)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 اجاره مكان استقرار يك باب دكه مطبوعاتي واقع در چهارراه گله محله-نبش خيابان بسطامي

تقريبي 4

60/000/000

 

 

 

 

72/000/000

 

 

 

 

86/400/000

 

 

 

 

218/400/000

11/000/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 25/07/1402 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 04/08/1402 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 04/08/1402 لغايت ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  15/08/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  15/08/1402  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  16/08/1402  روز سه شنبه راس ساعت 11 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از اقلام موصوف در مكان موردنظر بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

مهدي كياني اميري- شهردار بابل

قوانین
1402/07/25
1402/08/02
1402/08/15
1402/08/16
1402/08/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0