مشخصات عمومی
ساماندهی پیاده رو- بلوار نوشیروانی حدفاصل میدان بهارنارنج تا میدان غدیر تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول چاپ اول
مناقصه یک مرحله ای
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

 

پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحيت

مبناي برآورد

مدت اجرا

ساماندهی پیاده رو- بلوار نوشیروانی حدفاصل میدان بهارنارنج تا میدان غدیر

19.991.350.159

1.000.000.000

ابنیه یا راه

فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۲

6 ماه

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر

20.954.347.975

1.050.000.000

-

فهرست بهای راهداری ۱۴۰۲

۳ ماه

 

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از تاریخ چاپ این آگهی تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 08/06/140۲ با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 08/06/140۲ لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ 18/06/140۲ به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  18/06/140۲ می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  19/06/140۲  روز یکشنبه راس ساعت ۱۱ می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

 

 

 

                                                                                                                                                مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                    شهردار بابل

قوانین
1402/05/29
1402/06/08
1402/06/18
1402/06/19
1402/06/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0