مشخصات عمومی
تعمير اساسي و اورهال خودروي بالا بر هيونداي 32 متري آتش نشاني
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحيت

مدت اجرا

تعمير اساسي و اورهال خودروي بالا بر هيونداي 32 متري آتش نشاني

43/000/000/000

2/150/000/000

دارا بودن مجوزات رسمي تعمير و اورهال موضوع مناقصه از مراجع ذيصلاح

75 روز كاري

 

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 22/01/1402 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 31/01/1402  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 31/01/1402 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  10/02/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  10/02/1402  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  11/02/1402  روز دوشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

                                                                                                                                                مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                    شهردار بابل

قوانین
1402/01/22
1402/01/31
1402/02/10
1402/02/11
1402/02/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0