مشخصات عمومی
اجاره  رستوران سنتي(دشت سر خنه) بوستان شهيد شكري
آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) – چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) چاپ دوم

 

 

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه مورخ 04/10/1401 شوراي اسلامي شهربابل رستوران سنتي ( دشت سر خنه ) واقع در بوستان شهيد شكري را به شرح جدول ذيل  بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد.

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 30% افزايش (ریال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال سوم با احتساب 30% افزايش (ریال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت تقريبي
(متر مربع)

مدت

(سال)

اجاره رستوران سنتي ( دشت سر خنه ) واقع در بوستان شهيد شكري

180/000/000

234/000/000

304/200/000

 

718/200/000

35/910/000

36

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 22/01/1402 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 31/01/1402  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 31/01/1402 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  10/02/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  10/02/1402  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  11/02/1402  روز دوشنبه راس ساعت 12 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

        مهدي كياني اميري

شهردار بابل

قوانین
1402/01/22
1402/01/31
1402/02/10
1402/02/11
1402/02/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0