مشخصات عمومی
اجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع
آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

 

آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند1 صورتجلسه مورخ 02/11/1401 شوراي اسلامي شهر بابل، سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي واقع در ميدان 17 شهريور-جنب آژانس توسن به مساحت 31 مترمربع متعلق به خود را براي مدت 1 سال

برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به اجاره واگذار نمايد :

 

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي يك سال جمعا (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

آدرس

مدت

اجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع

115/000/000

1/380/000/000

69/000/000

واقع در ميدان 17 شهريور-جنب آژانس توسن

1 سال

 

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 24/12/1401 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 21/01/1402  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 21/01/1402 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  31/01/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  31/01/1402 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  31/01/1402  روز پنجشنبه راس ساعت 12 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

مهدي كياني اميري- شهردار بابل

 

قوانین
1401/12/24
1402/01/21
1402/01/31
1402/01/31
1402/01/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0