مشخصات عمومی
خريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل
   آگهي مناقصه عمومی - (نوبت سوم) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت سوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت تحويل كالا (ماه)

خريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل به شرح جدول مندرج در اسناد مناقصه

12/910/830/000

650/000/000

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 24/12/1401 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 21/01/1402  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 21/01/1402 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  31/01/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  31/01/1402 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  31/01/1402  روز پنجشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

قوانین
1401/12/24
1402/01/21
1402/01/31
1402/01/31
1402/01/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0