مشخصات عمومی
"فراخوان جذب مشاور جهت تهیه طرح جامع سرمایه گذاری"
(فراخوان دومرحله ای)   نوبت دوّم   (چاپ اوّل )
فراخوان
مدیریت سرمایه گذاری
مرحله تحويل اسناد

"فراخوان جذب مشاور جهت تهیه طرح جامع سرمایه گذاری"

(فراخوان دومرحله ای)   نوبت دوّم   (چاپ اوّل )

موضوع: خدمات مهندسی و مشاوره در تدوین طرح جامع سرمایه گذاری به استناد ماده 5 شیوه نامه سرمایه گذاری ارسالی از وزارت کشور ومصوبه به شماره 1000/84/400/5/ش مورخه 19/2/1401 موضوعات سرمایه گذاری و مشارکت در 4 سر فصل اصلی :1- تحقیق  کاربری های طرح جامع و تفضیلی 2- وظایف وتکالیف قانونی شهرداری 3- واگذای تصدی ها به بخش خصوصی 4- مشارکت به قصد کسب درآمد و انتفاع در بندهای 1تا13 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت هاوهمچنین باستناد بند 1 جلسه هیات عالی سرمایه گذاری مورخه 24/10/1401.

شهرداری بابل در نظر دارد تا از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی مشاور (یا مشاوران) دارای صلاحیت و تجربیات مفید و مرتبط جهت انجام مطالعات راهبردی و تعریف بسته های سرمایه گذاری همراه با تهیه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی در قالب طرح جامع بسته سرمایه گذاری و جذب مشارکت سرمایه گذار برای شهر بابل اقدام نماید.

شرکت کنندگان علاقمند باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- داشتن شخصیت حقوقی

2- مطابقت زمینه فعالیت شرکت با موضوع فراخوان

3- دارا بودن پرسنل با تجربه مرتبط و تخصص لازم

4- دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری

کلیه تقاضاها باید منضم به اطلاعات ذیل باشند:

1- ارائه تصویر اساسنامه شرکت

2- آگهی آخرین تغییرات شرکت در خصوص مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز مندرج در روزنامه های رسمی

3- معرفی تجربیات قبلی در زمینه مطالعات فنی و اقتصادی مرتبط با موضوع فراخوان

4- رضایت نامه حسن انجام کار از کارفرمایان گذشته همراه با اطلاعات تماس و تصویر قراردادها (حداقل 3 مورد)

5- رزومه کلیه فعالیت های شرکت در 10 سال گذشته در قالب کتابچه، کاتالوگ و یا دیسک های فشرده

6- ارائه هرگونه مدرکی دال بر توانایی متقاضی جهت انجام کار

7- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد فراخوان موجود است.     

8- متقاضیان محترم می توانند ازتاریخ انتشار آگهی چاپ دوّم این فراخوان روز سه شنبه 16/12/1401تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  25/12/1401 طرح پیشنهادی را به دبیرخانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمائید.    

9- تاریخ بازگشایی پیشنهادات واصله، روز شنبه  مورخ  27/12/1401 راس ساعت 12:00می باشد.

10- لازم به ذکر است شهرداری بابل در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

11-ارائه مستندات و پیشنهادات هیچ حقی را برای ارائه دهنده ایجاد نخواهد کرد و شهرداری پس از بررسی مستندات و پیشنهادات نسبت به انتخاب مشاور  واجد صلاحیت و مناسب  طرح اقدام خواهد نمود.

علاقمندان می توانند با ارائه نامه اعلام آمادگی خود، اسناد مربوط به ارزیابی فراخوان را حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ درج آگهی از دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بابل به نشانی بابل- میدان ولایت- شهرداری مرکز - طبقه اول- مدیریت  سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری بابل دریافت و پس از تکمیل فرم های مربوطه به همراه ارائه مستندات، حداکثر تا تاریخ مندرج در فرم به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.                                                                  

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35156000-011 با داخلی 292 مدیریت سرمایه گذاری شهرداری بابل تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                                                              مهدی کیانی امیری

                                                                                                                                   شهردار بابل                                                                                                           

                                                                                                          

قوانین
1401/12/16
1401/12/25
1401/12/25
1401/12/27
1401/12/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0