مشخصات عمومی
اجاره قسمت هایی از فضای شهری بابل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

 

 

آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

 

 

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 23/09/1401 و  بند 4 صورتجلسه مورخ 04/10/1401 شوراي اسلامي شهربابل قسمت هايي از فضاي شهري بابل را به شرح جدول ذيل  بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به اجاره و  فروش  واگذار نمايد.

اجاره

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 20% افزايش (ریال)

دو سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت تقريبي
(متر مربع)

مدت

(سال)

اجاره  يك باب  واحد تجاری (كلبه چوبي ) جهت فعالیت كافي شاپ باغ ملي

180/000/000

216/000/000

396/000/000

19/800/000

40

2

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 30% افزايش (ریال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال سوم با احتساب 30% افزايش (ریال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت تقريبي
(متر مربع)

مدت

(سال)

اجاره رستوران سنتي ( دشت سر خنه ) واقع در بوستان شهيد شكري

180/000/000

234/000/000

304/200/000

718/200/000

35/910/000

36

3

فروش

موضوع فروش مورد مزايده

مبلغ پايه كارشناسي براي هر كيلو (ریال)

وزن كلي چوب

(كيلو گرم)

قيمت پايه كارشناسي

(ریال)

مجموع قيمت پايه كارشناسي چوب ها (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت اجراي كار

 

چوب هاي درختان غير مثمر

10/000

40/000

400/000/000

1/900/000/000

 

95/000/000 سال

 

چوب هاي درختان غير قابل تفكيك

15/000

40/000

600/000/000

 

چوب هاي با ارزش و صنعتي

30/000

30/000

900/000/000

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 14/12/1401 تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 23/12/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 23/12/1401 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  06/01/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  06/01/1402  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  14/01/1402  روز دوشنبه راس ساعت 12 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

 

 

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

        مهدي كياني اميري

شهردار بابل

قوانین
1401/12/14
1401/12/23
1402/01/06
1402/01/14
1402/01/06
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0