مشخصات عمومی
خريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل به شرح جدول مندرج در اسناد مناقصه
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت تحويل كالا (روز)

خريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل به شرح جدول مندرج در اسناد مناقصه

12/910/830/000

650/000/000

7 روز كاري

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 28/10/1401 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 06/11/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 06/11/1401 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  16/11/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  16/11/1401 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/11/1401  روز دوشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

 

قوانین
1401/10/28
1401/11/06
1401/11/16
1401/11/17
1401/11/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0