مشخصات عمومی
ساخت ، رنگ آميزي و نصب نرده بلوار شريعتي ، حدفاصل ميدان شهيد سليماني و ميدان شهيد توحيدي
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

 

پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبناي برآورد

مدت اجرا

ساخت ، رنگ آميزي و نصب نرده بلوار شريعتي ، حدفاصل ميدان شهيد سليماني و ميدان شهيد توحيدي

16/119/958/477

806/000/000

فهرست بهاي ابنيه سال 1401

45 روز

 

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 22/09/1401 تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  10/10/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  10/10/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  11/10/1401  روز يكشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

                                                                                                                                                مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                    شهردار بابل

قوانین
1401/09/22
1401/09/30
1401/10/10
1401/10/11
1401/10/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0