مشخصات عمومی
يك واحد تجاري در طبقه همكف ساختمان شوراي اسلامي شهر بابل واقع در چهارراه گنجينه
  آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                     آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ03/08/1401 شورای اسلامی شهر بابل يك واحد تجاري در طبقه همكف ساختمان شوراي اسلامي شهر بابل واقع در چهارراه گنجينه را براي مدت سه سال به مساحت حدود 215 مترمربع بنا و حدود 137 مترمربع بالكن برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط با وضع موجود به  اجاره واگذار نمايد :                                              

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه (ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول (ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال دوم با احتساب 20% افزايش (ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 20% افزايش (ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سه سال (مجموعا)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

مساحت تقريبي

(مترمربع )

 يك واحد تجاري در طبقه همكف ساختمان شوراي اسلامي شهر بابل واقع در چهارراه گنجينه

500/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/000/000/000

7/200/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/640/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/840/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/092/000/000

 

 

3 سال

 

 

بنا :215

بالكن :137

                                                                              

متقاضیان محترم می‌توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 29/08/1401 تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 08/09/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 08/09/1401 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  19/09/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  19/09/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  19/09/1401  روز شنبه راس ساعت 12 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

                                                                                                                                                          مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                               شهردار بابل

 

 

قوانین
1401/08/29
1401/09/08
1401/09/19
1401/09/19
1401/09/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0