مشخصات عمومی
بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                       آگهي مناقصه عمومی چاپ اول(نوبت دوم)

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه به شرح جدول ذيل

265/100/000/000

13/260/000/000

دارابودن سطح 1 و 2 توانگری بر اساس آخرین بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یک سال

رديف

عنوان بيمه نامه

تعداد

1

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان(طرح 1)

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان (طرح 2)

1

1

2

بيمه نامه عمر و حوادث گروهي كاركنان

1

3

بيمه نامه مسئوليت جامع شهرداري

1

4

بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

8

5

بيمه نامه آتش سوزي

34

6

بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل

154

7

بيمه نامه بدنه اتومبيل

30

تبصره1: با توجه به اهمیت موضوع، تنها شعب و سرپرستی های استان مازندران قادر به شرکت در این مناقصه می باشند.

تبصره2:تنها يك شعبه يا سرپرستي از هر شركت بيمه مي تواند در اين مناقصه شركت نمايد.

تبصره 3:شركت هاي بيمه اي مي بايست داراي شعبه مستقردر سطح شهر بابل باشند.

- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28/08/۱۴۰۱ تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 07/09/۱۴۰۱  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 07/09/۱۴۰۱ لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  17/09/۱۴۰۱ به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  17/09/1401 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  19/09/1401  روز شنبه راس ساعت ۱۲ می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدی کیانی امیری

                                                                                                                                                                                    شهردار بابل 

 

 

 

قوانین
1401/08/28
1401/09/07
1401/09/17
1401/09/19
1401/09/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0