مشخصات عمومی
عمليات تراش و روكش آسفالت كمربندي غربي-بلوار شهيد بهشتي
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحیت

 

 مبناي برآورد  

مدت اجرا

عمليات تراش و روكش آسفالت كمربندي غربي-بلوار شهيد بهشتي

42/896/011/423

 

 

 

 

 

2/145/000/000

راه

فهرست بهای تجميع شده راه و باند سال 1401

3 ماه

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 07/04/1401 تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 16/04/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 16/04/1401 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  26/04/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  26/04/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  28/04/1401  روز سه شنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

شاهين كلانتري بنگر

شهردار بابل 

 

قوانین
1401/04/07
1401/04/16
1401/04/26
1401/04/28
1401/04/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0