مشخصات عمومی
جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف مناطق
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه يك ناحيه يك بابل

233/250/125/784

11/670/000/000

اداره كار و امور اجتماعي و صلاحيت ايمني

12 ماه

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه يك ناحيه دو بابل

231/826/277/492

11/592/000/000

اداره كار و امور اجتماعي و صلاحيت ايمني

12 ماه

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه دو ناحيه سه بابل

231/980/525/784

11/600/000/000

اداره كار و امور اجتماعي و صلاحيت ايمني

12 ماه

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه دو ناحيه چهار بابل

221/784/677/492

11/090/000/000

اداره كار و امور اجتماعي و صلاحيت ايمني

12 ماه

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 25/02/1401 تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 04/03/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 04/03/1401 لغايت ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  16/03/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 16/03/1401 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  16/03/1401  روز دوشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

شاهين كلانتري بنگر

شهردار بابل 

قوانین
1401/02/25
1401/03/04
1401/03/16
1401/03/16
1401/03/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0