مشخصات عمومی
خريد 160 عدد مخزن زباله فلزي ذخيره سازي موقت پسماند جهت جانمايي در سطح شهر
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا

خريد 160 عدد مخزن زباله فلزي ذخيره سازي موقت پسماند جهت جانمايي در سطح شهر

5/920/000/000

300/000/000

دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت،معدن و تجارت-ارائه گواهي استاندارد محصول از سازمان ملي استاندارد

30 روز كاري

 

  لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 25/10/1400 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 04/11/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 04/11/1400 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  16/11/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  16/11/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/11/1400  روز يكشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

 

قوانین
1400/10/25
1400/11/04
1400/11/16
1400/11/17
1400/11/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0