پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوماجاره زمین به مساحت 195.82 مترمربع  جهت  بي خطر سازي پسماند هاي  عفوني مزايده 1401/11/111401/11/301401/11/201401/11/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولاجاره زمین به مساحت 195.82 مترمربع  جهت  بي خطر سازي پسماند هاي  عفوني مزايده 1401/11/111401/11/301401/11/201401/11/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوماجاره استخر پارك جهت فعاليت اجاره پدالو گلستان نوشيرواني اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت كافي شاپ گلستان نوشيرواني اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت سوپر ماركت گلستان نوشيرواني اجاره قسمتي از زمين بازي ج مزايده 1401/11/051401/11/261401/11/161401/11/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولاجاره استخر پارك جهت فعاليت اجاره پدالو گلستان نوشيرواني اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت كافي شاپ گلستان نوشيرواني اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت سوپر ماركت گلستان نوشيرواني اجاره قسمتي از زمين بازي ج مزايده 1401/11/051401/11/261401/11/161401/11/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومخريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل به شرح جدول مندرج در اسناد مناقصه مناقصه 1401/10/281401/11/161401/11/061401/11/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول خريد لوازم مورد نياز پايش تصويري واحد مديريت فناوري اطلاعات شهرداري بابل به شرح جدول مندرج در اسناد مناقصه مناقصه 1401/10/281401/11/161401/11/061401/11/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم چاپ اولفروش ميوه درختان نارنج سطح شهر بابل مزايده 1401/10/051401/10/241401/10/141401/10/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت سوم )چاپ اولفروش ميوه درختان نارنج سطح شهر بابل مزايده 1401/10/141401/10/241401/10/241401/10/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول ساخت ، رنگ آميزي و نصب نرده بلوار شريعتي ، حدفاصل ميدان شهيد سليماني و ميدان شهيد توحيدي مناقصه 1401/09/221401/10/101401/09/301401/10/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولساخت ، رنگ آميزي و نصب نرده بلوار شريعتي ، حدفاصل ميدان شهيد سليماني و ميدان شهيد توحيدي مناقصه 1401/09/221401/10/101401/09/301401/10/10مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0