پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم يك واحد تجاري در طبقه همكف ساختمان شوراي اسلامي شهر بابل واقع در چهارراه گنجينه مزايده 1401/08/291401/09/191401/09/081401/09/19مشاهده اطلاعات کامل
  آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اوليك واحد تجاري در طبقه همكف ساختمان شوراي اسلامي شهر بابل واقع در چهارراه گنجينه مزايده 1401/08/291401/09/191401/09/081401/09/19مشاهده اطلاعات کامل
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دومبیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه مناقصه 1401/08/281401/09/171401/09/071401/09/17مشاهده اطلاعات کامل
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولبیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه مناقصه 1401/08/281401/09/171401/09/071401/09/17مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دومخريد ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزي تصفیه شیرابه به ظرفيت 10 متر مكعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخيره سازي و انتقال پسماند شهرداری بابل( سكوي بارگيري زباله ) مناقصه 1401/08/231401/09/121401/09/021401/09/12مشاهده اطلاعات کامل
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولخريد ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزي تصفیه شیرابه به ظرفيت 10 متر مكعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخيره سازي و انتقال پسماند شهرداری بابل( سكوي بارگيري زباله ) مناقصه 1401/08/231401/09/121401/09/021401/09/12مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومفروش ميوه درختان نارنج سطح شهر بابل مزايده 1401/08/181401/09/081401/08/281401/09/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اولفروش ميوه درختان نارنج سطح شهر بابل مزايده 1401/08/181401/09/081401/08/281401/09/08مشاهده اطلاعات کامل
     آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومخريد 300 عدد مخزن زباله فلزي چرخ دار ذخيره سازي موقت پسماند  جهت جانمايي در سطح شهر مناقصه 1401/08/151401/09/051401/08/241401/09/05مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولخريد 300 عدد مخزن زباله فلزي چرخ دار ذخيره سازي موقت پسماند  جهت جانمايي در سطح شهر مناقصه 1401/08/151401/09/051401/08/241401/09/05مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0