پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومیک قطعه زمین مزايده 1401/03/031401/03/231401/03/121401/03/23مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولیک قطعه زمین مزايده 1401/03/031401/03/231401/03/121401/03/23مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوميك باب واحد تجاري واقع در ضلع غربي پارك شادي جهت فعاليت كافي شاپ و عرضه انواع نوشيدني هاي سرد و گرم يك باب واحد تجاري واقع در ضلع شرقي پارك شادي جهت فعاليت فست فود مزايده 1401/03/031401/03/231401/03/121401/03/23مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اوليك باب واحد تجاري واقع در ضلع غربي پارك شادي جهت فعاليت كافي شاپ و عرضه انواع نوشيدني هاي سرد و گرم يك باب واحد تجاري واقع در ضلع شرقي پارك شادي جهت فعاليت فست فود مزايده 1401/03/031401/03/231401/03/121401/03/23مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم چاپ دوماجاره  رستوران سنتي مزايده 1401/03/031401/03/231401/03/121401/03/23مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم چاپ اولاجاره  رستوران سنتي(دشت سر خنه) بوستان شهيد شكري مزايده 1401/03/031401/03/231401/03/121401/03/23مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومآبياري گونه هاي گياهي درختي، درختچه اي، بوته اي و چمني فضاي سبز شهر بابل مناقصه 1401/02/311401/03/191401/03/091401/03/19مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولآبياري گونه هاي گياهي درختي، درختچه اي، بوته اي و چمني فضاي سبز شهر بابل مناقصه 1401/02/311401/04/191401/03/091401/03/19مشاهده اطلاعات کامل
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دومجمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف مناطق مناقصه 1401/02/251401/03/161401/03/041401/03/16مشاهده اطلاعات کامل
   آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولجمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف مناطق مناقصه 1401/02/251401/03/161401/03/041401/03/16مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0