مشخصات عمومی
اجاره استخر پارك جهت فعاليت اجاره پدالو گلستان نوشيرواني اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت كافي شاپ گلستان نوشيرواني اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت سوپر ماركت گلستان نوشيرواني اجاره قسمتي از زمين بازي ج
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

 

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 2 صورتجلسه مورخ 04/10/1401 شوراي اسلامي شهربابل قسمت هايي از فضاي سبز شهري گلستان زنده ياد نوشيرواني بابل را به شرح جدول ذيل براي مدت 2 سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد.

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

دو سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت تقريبي
(متر مربع)

مدت

(سال)

اجاره استخر پارك جهت فعاليت اجاره پدالو گلستان نوشيرواني

480/000/000

552/000/000

1/032/000/000

51/600/000

3000

2

اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت كافي شاپ  گلستان نوشيرواني

480/000/000

552/000/000

1/032/000/000

51/600/000

15

2

اجاره يك باب كانكس جهت فعالیت سوپر ماركت  گلستان نوشيرواني

480/000/000

552/000/000

1/032/000/000

51/600/000

15

۲

اجاره  قسمتي از زمين بازي جهت فعاليت ماشين شارژي گلستان نوشيرواني

480/000/000

552/000/000

1/032/000/000

51/600/000

28

۲

اجاره  قسمتي از زمين بازي جهت استقرار وسايل بازي كودكان گلستان نوشيرواني

2/160/000/000

2/484/000/000

4/644/000/000

232/200/000

450

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 05/11/1401 تا ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 16/11/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 16/11/1401 لغايت ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ  26/11/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ  26/11/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  26/11/1401  روز چهارشنبه راس ساعت 12 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

        مهدي كياني اميري

شهردار بابل

قوانین
1401/11/05
1401/11/16
1401/11/26
1401/11/26
1401/11/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0