مشخصات عمومی
خريد 300 عدد مخزن زباله فلزي چرخ دار ذخيره سازي موقت پسماند  جهت جانمايي در سطح شهر
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا

خريد 300 عدد مخزن زباله فلزي چرخ دار ذخيره سازي موقت پسماند  جهت جانمايي در سطح شهر

12/000/000/000

600/000/000

دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت،معدن و تجارت-ارائه گواهي استاندارد محصول از سازمان ملي استاندارد

60 روز كاري

 

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 15/08/1401 تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 24/08/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از  ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 24/08/1401  لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  05/09/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد  تا ساعت 12 روز  شنبه مورخ  05/09/1401 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  06/09/1401  روز يكشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

 

قوانین
1401/08/15
1401/08/24
1401/09/05
1401/09/06
1401/09/05
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0