مشخصات عمومی
فروش عرصه و اعيان يك قطعه زمين
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 2 صورتجلسه مورخ 21/04/1401 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش عرصه و اعيان سه قطعه زمين به شماره پلاك هاي ثبتي 2535/52 بخش 11 ثبت  بابل به مساحت 03/883 متر مربع و 2534/52 بخش 11 ثبت بابل به مساحت 97/731 متر مربع و 3154/52 بخش 11 ثبت  بابل به مساحت 07/316 متر مربع واقع در اميركلا-مرزون آباد-مشهدي كلا-كوچه وليعصر 12 متعلق به خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد متعلق به خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

موضوع مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

آدرس

فروش عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 52/2535 بخش 11 ثبت بابل

42/436/350/000

2/122/000/000

883/03

اميركلا-مرزون آباد-مشهدي كلا-كوچه وليعصر 12

فروش عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 52/2534 بخش 11 ثبت بابل

33/638/650/000

1/682/000/000

731/97

اميركلا-مرزون آباد-مشهدي كلا-كوچه وليعصر 12

فروش عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 52/3154 بخش 11 ثبت بابل

19/285/000/000

965/000/000

316/07

اميركلا-مرزون آباد-مشهدي كلا-كوچه وليعصر 12

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 05/05/1401 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 15/05/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 15/05/1401 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  25/05/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  25/05/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  26/05/1401  روز چهارشنبه راس ساعت 12 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

                                                                                                                          شاهين كلانتري بنگر

                                                                                                                               شهردار بابل

قوانین
1401/05/05
1401/05/15
1401/05/25
1401/05/26
1401/05/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0