مشخصات عمومی
تهيه مصالح و ترسيم نقوش،فلش و خط نوشته و خطوط گذرگاه عابر پياده سطح شهر
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحیت

 

 مبناي برآورد  

مدت اجرا

تهيه مصالح و ترسيم نقوش،فلش و خط نوشته و خطوط گذرگاه عابر پياده سطح شهر

8/202/971/629

 

 

 

411/000/000

-

فهرست بهاي راهداري سال 1401

5 ماه

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 03/05/1401 تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 12/05/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 12/05/1401 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  22/05/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  22/05/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  23/05/1401  روز يكشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

شاهين كلانتري بنگر

شهردار بابل 

 

قوانین
1401/05/03
1401/05/12
1401/05/22
1401/05/23
1401/05/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0