مشخصات عمومی
بهسازي پياده رو و فرش موزائيك خيابان آيت اله روحاني،سه راه سنگ پل تا ميدان آستانه،خيابان امام خميني،ايثار21 تا 27 تهيه مصالح و ترسيم نقوش،فلش و خط نوشته و خطوط گذرگاه عابر پياده سطح شهر
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحیت

 

 مبناي برآورد  

مدت اجرا

بهسازي پياده رو و فرش موزائيك خيابان آيت اله روحاني،سه راه سنگ پل تا ميدان آستانه،خيابان امام خميني،ايثار21 تا 27

20/862/553/478

 

 

 

 

 

1/044/000/000

ابنيه

فهرست بهای ابنيه و تاسيسات مكانيكي سال 1401

5 ماه

تهيه مصالح و ترسيم نقوش،فلش و خط نوشته و خطوط گذرگاه عابر پياده سطح شهر

8/202/971/629

 

 

 

411/000/000

-

فهرست بهاي راهداري سال 1401

5 ماه

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 04/04/1401 تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 14/04/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 14/04/1401 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  26/04/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  26/04/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  28/04/1401  روز سه شنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

شاهين كلانتري بنگر

شهردار بابل 

 

 

قوانین
1401/04/04
1401/04/14
1401/04/26
1401/04/28
1401/04/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0