مشخصات عمومی
واگذاري خدمات غسالخانه، سردخانه ،سالن اجتماعات و....آرامستان گله محله
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

سازمان آرامستانهاي شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط  ( بخش غير دولتي )موضوع ماده 24 قانون مديريت خدمات كشور واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

واگذاري خدمات غسالخانه، سردخانه ،سالن اجتماعات و....آرامستان گله محله

 

29/450/504/557

1/473/000/000

اداره كار و امور اجتماعي و ايمني

12

1- براورد بر اساس فهرست  اداره كار و تامين اجتماعي سال 1401 می باشد.

2-  متقاضیان محترم می توانند ازساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 23/03/1401 تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  11/04/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  11/04/1401 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  12/04/1401  روز يكشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32292097  -011 ( سازمان آرامستانهاي شهرداري بابل ) می باشد.

http://www.babolcity.ir

 

شاهين كلانتري بنگر

شهردار بابل 

 

قوانین
1401/03/23
1401/04/01
1401/04/11
1401/04/12
1401/04/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0