مشخصات عمومی
انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی شهرداري بابل 
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                                          آگهي مناقصه عمومی

    (نوبت اول- چاپ اول)

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به شرکت های حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

صلاحیت

مدت

انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی شهرداري بابل 

731/280/987/570

36/565/000/000

 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحيت ايمني      

 12 ماه

 

1-محل تامین اعتبار از منابع داخلی شهرداری می باشد.

2-سایر شرایط در اسناد مناقصه به تفصیل بیان گردیده است.

3- متقاضیان محترم می توانند ازساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 11/03/1401 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 19/03/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 19/03/1401 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  29/03/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  29/03/1401 مي باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  29/03/1401  روز يكشنبه راس ساعت 13 می باشد..

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011می باشد.

http://www.babolcity.ir

شاهين كلانتري بنگر

شهردار بابل 

 

 

 

قوانین
1401/03/11
1401/03/19
1401/03/29
1401/03/29
1401/03/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0