مشخصات عمومی
احداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي ارشاد 14،  علمدار 10، آفتاب 8 محلول پاشي تابستانه(جهت كنترل آفات و بيماريهاي گياهي و تغذيه برگي) درختان نارنج و ساير گونه هاي گياهي فضاي سبز شهري
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحیت

 

 مبناي برآورد  

مدت اجرا

احداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي ارشاد 14،  علمدار 10، آفتاب 8

11/449/794/980

 

 

 

573/000/000

راه يا آب

فهرست بهای تجميع شده راه و باند سال 1401

4 ماه

محلول پاشي تابستانه(جهت كنترل آفات و بيماريهاي گياهي و تغذيه برگي) درختان نارنج و ساير گونه هاي گياهي فضاي سبز شهري

5/423/900/000

 

 

 

 

 

 

272/000/000

-

-

45 روز

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 08/03/1401 تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 17/03/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 17/03/1401 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  28/03/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  28/03/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  29/03/1401  روز يكشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

شاهين كلانتري بنگر

شهردار بابل 

 

 

قوانین
1401/03/08
1401/03/17
1401/03/28
1401/03/29
1401/03/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0