مشخصات عمومی
آبياري گونه هاي گياهي درختي، درختچه اي، بوته اي و چمني فضاي سبز شهر بابل
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا

(ماه)

آبياري گونه هاي گياهي درختي، درختچه اي، بوته اي و چمني فضاي سبز شهر بابل

20/958/277/500

1/050/000/000

6

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 28/01/1401 تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 06/02/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 06/02/1401 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  17/02/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  17/02/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/02/1401  روز شنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

 

قوانین
1401/01/28
1401/02/06
1401/02/17
1401/02/17
1401/02/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0