مشخصات عمومی
يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي4 از باقي مانده 2044 اصلي بخش دو غرب بابل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 4 صورتجلسه مورخ 01/12/1400 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي4 از باقي مانده 2044 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 120 متر مربع واقع در كفشگر محله-كوي گلستان 8 ( قدرالسهم شهرداري از تفكيكي نادري ) متعلق به خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

آدرس

يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي4 از باقي مانده 2044 اصلي بخش دو غرب بابل

10/800/000/000

540/000/000

120

واقع در كفشگر محله-كوي گلستان 8 ( قدرالسهم شهرداري از تفكيكي نادري )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 27/01/1401 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 05/02/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  15/02/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  15/02/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/02/1401  روز شنبه راس ساعت 13 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

                                                                                                                          محمدقاسم دابوئيان طبري

                                                                                                                          سرپرست شهرداري بابل

 

قوانین
1401/01/27
1401/02/05
1401/02/15
1401/02/17
1401/02/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0