مشخصات عمومی
احداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي ارشاد 14،  علمدار 10، آفتاب 8
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

احداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي ارشاد 14،  علمدار 10، آفتاب 8

7/980/971/319

400/000/000

راه يا آب

4

1- براورد بر اساس فهرست بهای تجميع شده راه و باند سال 1400 می باشد.

2-  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 27/01/1401 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 05/02/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  15/02/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  15/02/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/02/1401  روز شنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

 

قوانین
1401/01/27
1401/02/05
1401/02/15
1401/02/17
1401/02/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0