مشخصات عمومی
اجاره  رستوران سنتي(دشت سر خنه) بوستان شهيد شكري
آگهی مزایده عمومی – نوبت سوم –چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم چاپ اول

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 3 صورتجلسه مورخ 28/09/1400 شوراي اسلامي شهربابل رستوران سنتي ( دشت سر خنه ) واقع در بوستان شهيد شكري را براي مدت 3 سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد.

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 15% افزايش(ريال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت تقريبي
(متر مربع)

مدت

(سال)

اجاره  رستوران سنتي(دشت سر خنه) بوستان شهيد شكري

120/000/000

138/000/000

158/700/000

416/700/000

20/850/000

68

    3

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 27/01/1401 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 05/02/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  15/02/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  15/02/1401  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/02/1401  روز شنبه راس ساعت 13 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل

 

قوانین
1401/01/27
1401/02/05
1401/02/15
1401/02/17
1401/02/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0