مشخصات عمومی
اجاره يك دستگاه كانكس جهت فروش گل و گياه و كافي شاپ ( كافه گل ) واقع در اميركبير شرقي-پارك فردوس 2 به مساحت حدود 15 مترمربع
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند5 صورتجلسه مورخه05/10/1400 شوراي اسلامي شهر بابل، يك دستگاه كانكس جهت فروش گل و گياه و كافي شاپ ( كافه گل ) واقع در اميركبير شرقي-پارك فردوس 2 به مساحت حدود 15 مترمربع براي مدت 2 سال را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به اجاره واگذار نمايد :

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پایه کارشناسی براي سال اول (ریال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش(ریال)

 

دو سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

آدرس

مدت

اجاره يك دستگاه كانكس جهت فروش گل و گياه و كافي شاپ ( كافه گل ) واقع در اميركبير شرقي-پارك فردوس 2 به مساحت حدود 15 مترمربع

144/000/000

165/600/000

 

 

 

 

309/600/000

 

 

 

 

16/000/000

اميركبير شرقي-پارك فردوس 2

2 سال

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 22/10/1400 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 02/11/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 02/11/1400 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  12/11/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد  تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  12/11/1400می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  13/11/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

محمدقاسم دابوئيان طبري- سرپرست شهرداري بابل

 

قوانین
1400/10/22
1400/11/02
1400/11/12
1400/11/13
1400/11/12
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0