مشخصات عمومی
خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (ماه)

خريد يك دستگاه بيل زنجيري هيونداي

67/500/000/000

3/380/000/000

1 ماه

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 27/09/1400 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 06/10/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 07/10/1400 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  18/10/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  18/10/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  19/10/1400  روز يكشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

 

قوانین
1400/09/27
1400/10/06
1400/10/18
1400/10/19
1400/10/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0