مشخصات عمومی
خريد و تجهيز خودروي فوماتيك آميكو
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط ( داراي مجوز رسمي از وزارت صنعت،معدن و تجارت و داراي گواهينامه استاندارد محصول از سازمان ملي استاندارد كشور) واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (روز)

خريد و تجهيز خودروي فوماتيك آميكو

57/770/000/000

2/890/000/000

60روز كاري

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 03/09/1400 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 13/09/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 13/09/1400 لغايت ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ  24/09/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ  24/09/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  24/09/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

                                                                                                                              سرپرست شهرداري بابل 

 

 

قوانین
1400/09/03
1400/09/13
1400/09/24
1400/09/24
1400/09/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0