مشخصات عمومی
خريد 160 عدد مخزن زباله فلزي ذخيره سازي موقت پسماند جهت جانمايي در سطح شهر
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا

خريد 160 عدد مخزن زباله فلزي ذخيره سازي موقت پسماند جهت جانمايي در سطح شهر

5/920/000/000

300/000/000

دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت،معدن و تجارت-ارائه گواهي استاندارد محصول از سازمان ملي استاندارد

30 روز كاري

 

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 25/08/1400 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 04/09/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح  روز شنبه مورخ 06/09/1400 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  16/09/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد  تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  16/09/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/09/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

 

قوانین
1400/08/25
1400/09/04
1400/09/16
1400/09/17
1400/09/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0