مشخصات عمومی
خريد ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزي تصفیه شیرابه به ظرفيت 10 متر مكعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخيره سازي و انتقال پسماند شهرداری بابل( سكوي بارگيري زباله )
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت سوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت سوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

خريد ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزي تصفیه شیرابه به ظرفيت 10 متر مكعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخيره سازي و انتقال پسماند شهرداری بابل( سكوي بارگيري زباله )

6/500/000/000

325/000/000

تصفيه فاضلاب يا محيط زيست

4

1- براورد بر اساس محاسبات فني و شرح مشخصات تجهيزات مورد نظر كارفرما می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 25/08/1400 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 04/09/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح  روز شنبه مورخ 06/09/1400 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  16/09/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد  تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  16/09/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/09/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

 

قوانین
1400/08/25
1400/09/04
1400/09/16
1400/09/17
1400/09/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0