مشخصات عمومی
اجاره منابع درآمدي تالاب گل نيلوفر ( حيدركلا ) شامل سه واحد تجاري واقع در محوطه آبندان –جايگاه پدالو-دوباب كانكس حراست-چهار چشمه سرويس بهداشتي و آب خوري
آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) – چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) چاپ اول

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد رديف 1 از  بند 1 صورتجلسه مورخ 15/04/99 شوراي اسلامي شهربابل منابع درآمدي تالاب گل نيلوفر ( حيدركلا ) شامل سه واحد تجاري واقع در محوطه آبندان جايگاه پدالو-دوباب كانكس حراست-چهار چشمه سرويس بهداشتي و آب خوري را براي مدت 5 سال به مساحت تقريبي 40 هكتار بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد:

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 15% افزايش(ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال چهارم با احتساب 15% افزايش(ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال پنجم با احتساب 15% افزايش(ريال)

پنج سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت تقريبي
(هكتار)

اجاره منابع درآمدي تالاب گل نيلوفر ( حيدركلا ) شامل سه واحد تجاري واقع در محوطه آبندان جايگاه پدالو-دوباب كانكس حراست-چهار چشمه سرويس بهداشتي و آب خوري

4/000/000/000

4/600/000/000

5/290/000/000

6/083/500/000

6/996/025/000

26/969/525/000

1/350/000/000

40

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 25/08/1400 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 04/09/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح  روز شنبه مورخ 06/09/1400 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  16/09/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد  تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  16/09/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  17/09/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل

 

قوانین
1400/08/25
1400/09/04
1400/09/16
1400/09/17
1400/09/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0