مشخصات عمومی
جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه يك شهري بابل جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه دو شهري بابل
    آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه يك شهري بابل

315/144/285/032

15/800/000/000

اداره كار و امور اجتماعي و صلاحيت ايمني

12 ماه

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي وخدمات تنظيف منطقه دو شهري بابل

295/169/913/624

14/800/000/000

اداره كار و امور اجتماعي و صلاحيت ايمني

12 ماه

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 16/08/1400 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 24/08/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 24/08/1400 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  04/09/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  04/09/1400می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  06/09/1400  روز شنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

قوانین
1400/08/16
1400/08/24
1400/09/04
1400/09/06
1400/09/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0