مشخصات عمومی
اجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع
آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

 

آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند4 صورتجلسه مورخه08/04/1400 شوراي اسلامي شهر بابل، سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي واقع در ميدان 17 شهريور-جنب آژانس توسن به مساحت 31 مترمربع متعلق به خود براي مدت 2 سال و همچنين  به استناد بند10 صورتجلسه مورخه07/06/1400 شوراي اسلامي شهر بابل، يك باب واحد تجاري جهت فعاليت جگركي و كبابي  واقع در ورودي پارك ساحلي به مساحت 9 مترمربع براي مدت 2 سال را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به اجاره واگذار نمايد :

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي يك سال جمعا (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

آدرس

مدت

اجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع

50/000/000

600/000/000

30/000/000

واقع در ميدان 17 شهريور-جنب آژانس توسن

1 سال

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال اول (ریال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 10% افزايش(ریال)

 

دو سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

آدرس

مدت

اجاره  يك باب واحد تجاري جهت فعاليت جگركي و كبابي  به مساحت 9 مترمربع

7/000/000

84/000/000

92/400/000

 

 

 

 

176/400/000

 

 

 

 

8/820/000

واقع در ورودي پارك ساحلي

2 سال

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 18/08/1400 تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 27/08/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 29/08/1400 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  09/09/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  09/09/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  10/09/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

محمدقاسم دابوئيان طبري- سرپرست شهرداري بابل

 

قوانین
1400/08/18
1400/08/27
1400/09/09
1400/09/10
1400/09/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0