مشخصات عمومی
اجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند4 صورتجلسه مورخه08/04/1400 شوراي اسلامي شهر بابل، سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي واقع در ميدان 17 شهريور-جنب آژانس توسن به مساحت 31 مترمربع متعلق به خود براي مدت 2 سال را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به اجاره واگذار نمايد :

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي يك سال جمعا (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

آدرس

مدت

اجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از پلاك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به مساحت 31 مترمربع

50/000/000

600/000/000

30/000/000

واقع در ميدان 17 شهريور-جنب آژانس توسن

1 سال

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 19/07/1400 تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 28/07/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 29/07/1400 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  11/08/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز  پنجشنبه مورخ 29/07/1400 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  11/08/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  12/08/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

محمدقاسم دابوئيان طبري- سرپرست شهرداري بابل

قوانین
1400/07/19
1400/07/28
1400/08/11
1400/08/12
1400/08/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0