مشخصات عمومی
اجاره  زمين بازي جهت آموزش اسكيت
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 4 صورتجلسه مورخ 01/04/1400 شوراي اسلامي شهربابل زمين بازي جهت آموزش اسكيت واقع در پارك شهيد سردار قاسم سليماني ( بارفروش 7 ) را براي مدت 5 سال به مساحت تقريبي 200 متر مربع بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد:

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 15% افزايش(ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال چهارم با احتساب 15% افزايش(ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال پنجم با احتساب 15% افزايش(ريال)

پنج سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت تقريبي
(متر مربع)

اجاره  زمين بازي جهت آموزش اسكيت

60/000/000

69/000/000

79/350/000

91/252/500

104/940/375

404/542/875

20/500/000

200

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 13/06/1400 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 22/06/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 23/06/1400 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  03/07/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 23/06/1400 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  03/07/1400  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  07/07/1400  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل

 

 

قوانین
1400/06/13
1400/06/22
1400/07/03
1400/07/07
1400/07/03
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0