مشخصات عمومی
احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي انتهاي بسيج 1-حسين آباد
 آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي انتهاي بسيج 1-حسين آباد

5/364/235/832

270/000/000

راه يا آب

3

1- براورد بر اساس فهرست بهای تجميع شده راه و باند سال 1400 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاريخ نشر اين آگهي تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 17/06/1400  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 18/06/1400 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  27/06/1400 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 18/06/1400 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  27/06/1400 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  28/06/1400  روز يكشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محمدقاسم دابوئيان طبري

سرپرست شهرداري بابل 

 

 

قوانین
1400/06/08
1400/06/17
1400/06/27
1400/06/27
1400/06/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0