مشخصات عمومی
عمليات روكش آسفالت و احداث نهر رو باز و رفيوژ مياني خيابان جنب ترمينال شرق ( شهرداري منطقه يك )
آگهي مناقصه عمومي نوبت سوم چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت سوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

عمليات روكش آسفالت و احداث نهر رو باز و رفيوژ مياني خيابان جنب ترمينال شرق ( شهرداري منطقه يك )

7/895/171/464

400/000/000

راه

3

1- براورد بر اساس فهرست بهای تجميع شده راه و باند سال 1400 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1400/04/24  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ1400/04/26 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/26 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  1400/05/05  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ1400/05/06  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

قوانین
1400/04/15
1400/05/05
1400/05/05
1400/05/06
1400/05/05
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0