مشخصات عمومی
يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي4 از باقي مانده 2044 اصلي بخش دو غرب بابل
آگهي مزايده عمومي نوبت سوم چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 14 صورتجلسه مورخ 99/10/16 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي4 از باقي مانده 2044 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 120 متر مربع واقع در كفشگر محله-كوي گلستان 8 ( قدرالسهم شهرداري از تفكيكي نادري ) متعلق به خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

آدرس

يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي4 از باقي مانده 2044 اصلي بخش دو غرب بابل

10/200/000/000

510/000/000

120

واقع در كفشگر محله-كوي گلستان 8 ( قدرالسهم شهرداري از تفكيكي نادري )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1400/04/24  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/26 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/26 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  1400/05/05  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1400/05/06  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل

 

 

قوانین
1400/04/15
1400/04/24
1400/05/05
1400/05/06
1400/05/05
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0