مشخصات عمومی
خط كشي راه-ترسيم نقوش،فلش و خط نوشته و خطوط عابرپياده بلوار آيت اله طالقاني- بلوار آيت اله خامنه اي- بلوار امام رضا- بلوار آيت اله طبرسي-خيابان اميركبير-خيابان مدرس و...
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (ماه)

خط كشي راه-ترسيم نقوش،فلش و خط نوشته و خطوط عابرپياده بلوار آيت اله طالقاني- بلوار آيت اله خامنه اي- بلوار امام رضا- بلوار آيت اله طبرسي-خيابان اميركبير-خيابان مدرس و...

7/204/250/701

361/000/000

6

11- براورد بر اساس فهرست بهای تجميع شده راه و باند سال 1400 می باشد.

2-  متقاضیان محترم می توانند ازساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ1400/04/17 لغايت ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  1400/04/28 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت  8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/04/17 لغايت ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  1400/04/28می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 1400/04/29  روز سه شنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

قوانین
1400/04/07
1400/04/16
1400/04/28
1400/04/29
1400/04/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0