مشخصات عمومی
انتخاب مجري طرح تفكيك پسماند از مبدا به منظور آموزش و فرهنگسازي مباني طرح تفكيك پسماند خشك از مبدا و اجراي عمليات جمع آوري در سطح محدوده قانوني شهر
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 3 صورتجلسه مورخ 1400/01/24 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به انتخاب مجري طرح تفكيك پسماند از مبدا به منظور آموزش و فرهنگسازي مباني طرح تفكيك پسماند خشك از مبدا و اجراي عمليات جمع آوري در سطح محدوده قانوني شهر براي مدت سه سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع مزایده

مبلغ پايه كارشناسي مجموع 3 سال (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

آدرس

انتخاب مجري طرح تفكيك پسماند از مبدا به منظور آموزش و فرهنگسازي مباني طرح تفكيك پسماند خشك از مبدا و اجراي عمليات جمع آوري در سطح محدوده قانوني شهر

23/973/700/000

1/200/000/000

3 سال

محدوده قانوني شهر بابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند ازساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/04/17 لغايت ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  1400/04/28 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت  8 صبح روز پنجشنبه مورخ1400/04/17 لغايت ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  1400/04/28می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1400/04/29  روز سه شنبه راس ساعت 13 می باشد.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني  نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل

 

قوانین
1400/04/07
1400/04/16
1400/04/28
1400/04/29
1400/04/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0