مشخصات عمومی
عمليات روكش آسفالت و احداث نهر رو باز و رفيوژ مياني خيابان جنب ترمينال شرق ( شهرداري منطقه يك )
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

عمليات روكش آسفالت و احداث نهر رو باز و رفيوژ مياني خيابان جنب ترمينال شرق ( شهرداري منطقه يك )

7/895/171/464

400/000/000

راه

3

1- براورد بر اساس فهرست بهای تجميع شده راه و باند سال 1400 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند ازساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1400/03/27  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/03/29 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  1400/04/08 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ1400/03/29 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  1400/04/08 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 1400/04/09  روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

 

قوانین
1400/03/18
1400/03/27
1400/04/08
1400/04/09
1400/04/08
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0